|          Strona g³ówna          |          Aktualna oferta          |         Dojazd do szkó³ek         |        Kontakt        |
 

 

Szanowni Pañstwo!


   Szkó³ka firmy Mapol istnieje od 1997 roku.

 

  Profilem firmy jest produkcja kontenerowego materia³u liœciastego – m³odzie¿y i  materia³u doros³ego. Posiadamy równie¿ znaczne iloœci materia³u iglastego. Kontenerownia ma powierzchniê 2,3 ha. Od tego roku rozpoczêlismy sprzeda¿ materia³u kopanego, który uprawiamy na powierzchni 3,5 ha.

 

  Szkó³ka posiada w³asny matecznik, z którego pozyskujemy materia³ rozmno¿eniowy, uzupe³niany importem ze szkó³ek belgijskich, holenderskich i polskich.

 

  W materia³ produkowany u nas zaopatruj¹ sie w pierwszym rzêdzie  punkty sprzeda¿y z ca³ego terytorium Wegier.

 

  Regularnie bierzemy udzia³ w wystawach ogrodniczych Hortus Hungaricus w Budapeszcie.

Wspó³pracujemy ze szkó³kami w ca³ej Europie w zakresie  importu i exportu. Exportujemy do Francji, Austrii, Serbii, Rumunii, Polski i S³owacji.

 

  Mam nadzieje, ze nasza oferta spotka sie z Pañstwa zainteresowaniem